Mooth zone

http://film-e-x.nazory.eu/img/custom/nazory.eu/f/film-e-x/718348-4b8c19d11e6d0.png


http://film-e-x.nazory.eu/img/custom/nazory.eu/f/film-e-x/718348-4b8c23208e195.png

http://mymadnmicro.napady.net/image/15967462 http://mymadnmicro.napady.net/image/15967464
http://mymadnmicro.napady.net/image/15967468 http://mymadnmicro.napady.net/img/custom/napady.net/m/mymadnmicro/718348-4b96874e84b60.png
http://mymadnmicro.napady.net/image/15967469 http://mymadnmicro.napady.net/image/15967465
http://mymadnmicro.napady.net/img/custom/napady.net/m/mymadnmicro/718348-4b9a96f96b8d4.png http://mymadnmicro.napady.net/image/15967463

http://mooth-zone.dobrodruh.net/img/custom/dobrodruh.net/m/mooth-zone/718348-4b8d6a501beb9.png


Web o hre Worms:4 
 
http://film-e-x.nazory.eu/img/custom/nazory.eu/f/film-e-x/718348-4b8c19cb94c75.png

TOPlist


Klávesové skratky

otvorenie súboru

CTRL + O

nový zošit (súbor)

CTRL + N

uloženie súboru

CTRL + S

tlač

CTRL + P

zatvorenie súboru

CTRL + W

zatvorenie aplikácie

ALT + F4

nápoveda (pomocník)

F1

miestne menu

SHIFT + F10

vloženie automatického textu

F3

prejsť na ...

F5 alebo CTRL + G

opakovanie poslednej operácie

F4

nájsť a nahradiť

CTRL + H

kontrola pravopisu

F7

späť oposlednú operáciu

CTRL + Z

vyvolanie ponuky

F10

späť vrátenie operácie

CTRL Y

menu uložiť ako

F12  

Mazanie, kopírovanie, vkladanie

zmazať označený text

DELETE

kopírovať s formátovaním

CTRL + SHIFT + C

zmazať znak vpravo

DELETE

vložiť text s formátovaním

CTRL + SHIFT + V

zmazať znak vľavo

BACKSPACE

zalomiť riadok (bez ukončenia odstavca)

SHIFT + ENTER

zmazať slovo vľavo

CTRL + BACKSPACE

zalomiť stránku

CTRL + ENTER

zmazať slovo vpravo

CTRL + DELETE

zalomiť stĺpec

CTRL + SHIFT + ENTER

vybrať text (do schránky)

CTRL + X

nedeliteľná pomlčka

CTRL + SHIFT + -

kopírovať text (do schránky)

CTRL + C

nedeliteľná medzera

CTRL + SHIFT +medzera

vložiť text (zo schránky)

CTRL + V

voliteľné rozdelenie slova

SHIFT + -

Písanie špeciálnych znakov

symbol & pravý ALT + C
symbol $ pravý ALT + Ô
symbol @ pravý ALT + V
symbol "" pravý ALT + Q
symbol € pravý ALT + E

Výber textu klávesnicou

znak vľavo/vpravo

SHIFT + ←/→

slovo vľavo/vpravo

CTRL + SHIFT + ←/→

od kurzoru do začiatku riadku

SHIFT + HOME

od kurzoru do konca riadku

SHIFT + END

od kurzoru do začiatku dokumentu

CTRL + SHIFT + HOME

od kurzoru do konca dokumentu

CTRL + SHIFT + END

o riadok hore

CTRL + ↑

o riadok dole

CTRL + ↓

celý dokument

CTRL + A  

Výber textu myšou

akúkoľvek časť textu

zatiahnutie myšou cez text

jedno slovo

dvojklik na danom slove

jeden obrázok/objekt

klik na obrázku/objekte

jeden riadok textu

klik na nultej pozícii riadku

niekoľko riadkov textu

zatiahnutie myšou na nultej pozícii

jedna veta

CTRL + klik na vetu

od kurzoru niekde

SHIFT + klik myšou

celý dokument

trojklik na nultej pozícii

jeden odstavec

trojklik na odstavci

zvislý blok textu

ALT + zaťahanie myšou

Presuny v texte

začiatok dokumentu

CTRL + HOME

koniec dokumentu

CTRL + END

začiatok obrazovky

CTRL + PgUp

koniec obrazovky

CTRL+ PgDn

začiatok riadku

HOME

koniec riadku

END

vpravo o slovo

CTRL + →

vľavo o slovo

CTRL + ←

vpravo o znak

vľavo o znak

o stránku hore

CTRL + ALT + PgUp

o stránku dole

CTRL + ALT + PgDn

o obrazovku hore

PgUp

o obrazovku dole

PgDn

o odstavec hore

CTRL + ↑

o odstavec dolu

CTRL + ↓

o riadok hore

o riadok dolu

Formátovanie písma

tučné

CTRL + B

zobraziť netlačiteľné znaky

CTRL + SHIFT + *

kurzíva

CTRL + I

previesť texty na kapitálky

CTRL + SHIFT + K

podčiarknutie

CTRL + U

previesť text na veľké písmená

CTRL + SHIFT + A

podčiarknutie slov

CTRL + SHIFT + W

zmeniť veľkosť písmen

SHIFT + F3

dvojité podčiarknutie

CTRL + SHIFT + D

dolný index

CTRL + =

odstrániť formátovanie

CTRL + medzera

horný index

CTRL + SHIFT + =

Formátovanie odstavca

riadkovanie 1

CTRL + 1

zväčšiť odsadenie odstavca

CTRL + M

riadkovanie 2

CTRL + 2

zmenšiť odsadenie odstavca

CTRL + SHIFT+ M

riadkovanie 1,5

CTRL + 5

pridať 12b pred odstavec

CTRL + 0

zarovnať text vľavo

CTRL + V

veľkosť písma v bodoch

CTRL + SHIFT + P +číslo

zarovnať text vpravo

CTRL + E

štýl Normálny

CTRL + SHIFT + N

zarovnať text na stred

CTRL + R

štýl Nadpis 1

ALT + 1

zarovnať text do bloku

CTRL + J

štýl nadpis 2

ALT + 2 atď.
 •  
 • Všeobecné známe klávesové skratky

 • CTRL + C (kopírovanie)
 • CTRL + X (vystrihnutie)
 • CTRL + V (vloženie)
 • CTRL + Z (krok späť)
 • DELETE (odstránenie)
 • SHIFT + DELETE (odstránenie vybratej položky natrvalo, bez umiestnenia do Koša)
 • CTRL počas presúvania položky (skopírovanie vybratej položky)
 • CTRL + SHIFT počas presúvania položky (vytvorenie odkazu na vybratú položku)
 • F2 (premenovanie vybratej položky)
 • CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA (presunutie kurzora na začiatok ďalšieho slova)
 • CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA (presunutie kurzora na začiatok predchádzajúceho slova)
 • CTRL + ŠÍPKA NADOL (presunutie kurzora na začiatok ďalšieho odseku)
 • CTRL + ŠÍPKA NAHOR (presunutie kurzora na začiatok predchádzajúceho odseku)
 • CTRL + SHIFT a ľubovoľný kurzorový kláves (označenie bloku textu)
 • SHIFT a ľubovoľný kurzorový kláves (výber viacerých položiek v okne alebo na pracovnej ploche alebo označenie textu v dokumente)
 • CTRL + A (výber všetkých položiek)
 • F3 (hľadanie súborov alebo priečinkov)
 • ALT + ENTER (zobrazenie vlastností vybratej položky)
 • ALT + F4 (zatvorenie aktívnej položky alebo ukončenie aktívneho programu)
 • ALT + ENTER (zobrazenie vlastností vybratého objektu)
 • ALT + MEDZERNÍK (zobrazenie kontextovej ponuky pre aktívne okno)
 • CTRL + F4 (zatvorenie aktívneho dokumentu v programe, ktorý umožňuje otvoriť viacero dokumentov súčasne)
 • ALT + TAB (prepínanie medzi otvorenými položkami)
 • ALT + ESC (prechádzanie medzi položkami v poradí, v akom boli otvorené)
 • F6 (prechádzanie medzi prvkami obrazovky v okne alebo na ploche)
 • F4 (zobrazenie zoznamu Panel adries v okne Tento počítač alebo v programe Prieskumník)
 • SHIFT + F10 (zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku)
 • ALT + MEDZERNÍK (zobrazenie systémovej ponuky pre aktívne okno)
 • CTRL + ESC (zobrazenie ponuky Štart)
 • ALT + podčiarknuté písmeno v názve ponuky (zobrazenie príslušnej ponuky)
 • Podčiarknuté písmeno v názve príkazu v otvorenej ponuke (vykonanie príslušného príkazu)
 • F10 (aktivácia panela s ponukami v aktívnom programe)
 • ŠÍPKA DOPRAVA (otvorenie ďalšej ponuky napravo alebo otvorenie vedľajšej ponuky)
 • ŠÍPKA DOĽAVA (otvorenie ďalšej ponuky naľavo alebo zatvorenie vedľajšej ponuky)
 • F5 (aktualizácia aktívneho okna)
 • BACKSPACE (zobrazenie priečinka umiestneného o úroveň vyššie v okne Tento počítač alebo v programe Prieskumník)
 • ESC (zrušenie aktuálnej úlohy)
 • SHIFT pri vložení disku CD do jednotky CD-ROM (zabránenie automatickému prehrávaniu disku CD)
 • CTRL + SHIFT + ESC (otvorenie Správcu úloh)

Klávesové skratky v dialógovom okne

 • CTRL + TAB (presun medzi kartami smerom dopredu)
 • CTRL + SHIFT + TAB (presun medzi kartami smerom dozadu)
 • TAB (presun medzi možnosťami smerom dopredu)
 • SHIFT + TAB (presun medzi možnosťami smerom dozadu)
 • ALT + podčiarknuté písmeno (vykonanie príslušného príkazu alebo výber príslušnej možnosti)
 • ENTER (vykonanie príkazu pre aktívnu možnosť alebo tlačidlo)
 • MEDZERNÍK (začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka, ak je aktívnou možnosťou začiarkavacie políčko)
 • Kurzorové klávesy (výber tlačidla, ak je aktívnou možnosťou skupina tlačidiel)
 • F1 (zobrazenie Pomocníka)
 • F4 (zobrazenie položiek v aktívnom zozname)
 • BACKSPACE (otvorenie priečinka o úroveň vyššie, ak je v dialógovom okne Uložiť ako alebo Otvoriť vybratý priečinok)

Klávesové skratky pre zjednodušenie ovládania

 • Pravý kláves SHIFT po dobu 8 sekúnd (zapnutie alebo vypnutie funkcie Filtrovanie klávesov)
 • Ľavý kláves ALT + ľavý kláves SHIFT + PRINT SCREEN (zapnutie alebo vypnutie funkcie Vysoký kontrast)
 • Ľavý kláves ALT + ľavý kláves SHIFT + NUM LOCK (zapnutie alebo vypnutie funkcie Klávesy myši)
 • SHIFT päťkrát (zapnutie alebo vypnutie funkcie Jedným prstom)
 • NUM LOCK po dobu 5 sekúnd (zapnutie alebo vypnutie funkcie Ozvučenie klávesov)
 • Kláves s logom Windows + U (spustenie aplikácie Správca pomôcok)